Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng 35 năm Đất nước đổi mới: Hơn 90 mùa Xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc

Moitruong.net.vn

– Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, với đường lối cách mạng đúng đắn, khoa học và sáng tạo, với đội ngũ đảng viên kiên trung, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tạo nên những kỳ tích vẻ vang làm rạng danh non sông, đất nước.

Ngày 3/2/1930 đi vào lịch sử của Đảng ta, dân tộc ta và đất nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xây dựng cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta. Từ đây, lịch sử giao phó cho Đảng ta sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam; và cũng từ đây, vận mệnh của dân tộc ta gắn liền với cách mệnh của Đảng.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã đề ra Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Luận Cương chính trị về cách mạng Việt Nam, được nhân dân đồng tình và ra sức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta đã đấu tranh anh dũng, trải qua biết bao gian khổ, hy sinh, đưa sự nghiệp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Mùa Xuân 1941 đã đến với Tổ quốc Việt Nam bằng tin vui lớn – Bác về, như một ánh lửa, một ngọn lửa sưởi ấm không gian đất nước, rồi bùng lên thành một rừng lửa thiêu cháy toàn bộ cơ đồ chủ nghĩa thực dân đặt lên đầu lên cổ 25 triệu dân ta sau ngót 80 năm nô lệ. Đó là thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân Tháng Tám năm 1945 hiếm có trong lịch sử, lật đổ ách thống trị hàng ngàn năm của chế độ phong kiến và gần một trăm năm của chế độ thực dân, đưa dân ta từ kiếp nô lệ lầm than trở thành người dân của nước độc lập, dân chủ; dẫn tới một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng- đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam,đã đột phá thắng lợi chặt đứt một mắt xích quan trong nhất của chủ nghĩa thực dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới vùng lên thành một dòng thác cách mạng lớn của thời đại.

Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Tiếp đó đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ những buổi đầu mới mẻ, đối diện với những thách thức, khó khăn gay gắt cả trong nước, trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong bước thăng trầm ấy , với bản lĩnh kiên cường của một chính Đảng cách mạng dám nhìn thẳng vào sự thật để cùng cả dân tộc khởi xướng sự nghiệp đổi mới, Đại hội VI năm 1986 đã xác định 4 nội dung cần đổi mới: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hêt là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức;đổi mới đội ngũ cán bộ;đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác” (1).

Đặc biệt vào thập niên 90 cuối thế kỷ XX, trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp và tình hình đất nước gặp muôn vàn khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá, Đảng kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Đến nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia – dân tộc sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội trầm trọng, ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp, thế và lực của đất nước tăng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Diện mạo đất nước đã thay đổi cơ bản. Uy tín và vị thế đất nước trên thế giới được nâng lên.Việt Nam đã thiết lập quan hệ tốt với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc, toàn bộ 7 nước G7 và 17/20 nước thành viên G20… Trong giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng sản phẩm trong nước (GDP) đạt bình quân 5,9%/năm; giai đoạn 2016-2020 ước đạt 6,8%/năm. Dự trữ ngoại hối tăng từ 12,4 tỉ USD năm 2010 lên 80 tỉ vào năm 2020” (2). Năm 2020, trong bối cảnh COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, GDP của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng dương, 2-3%, GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD, Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hoá, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế. Chính Phủ và Quốc Hội tiếp tục đề ra mục tiêu năm 2021 tăng từ 6-6,5%.

Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được triển khai khi thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ cả tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát. Năng lực lãnh đạovà sức chiến đấu của Đảng từng bước được nâng lên; vai trò lãnh đạo uy tín của Đảng, niềm tin củ nhân dân đối với Đảng được củng cố. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội được đổi mới, hướng về cơ sở gần dân, làm tốt hơn việc tập hợp đoàn kết toàn dân và đại diện cho chính quyền, lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Đảng luôn coi sự gắn kết với nhân dân là nguồn sống của mình, hòa mình với nhân dân, cùng nhân dân chiến đấu và giành thắng lợi.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 qua đã sáng tỏ chân lý: Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, có sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thì không có khó khăn, thách thức nào ngăn cản nổi bước đường dân tộc ta đi tới!

Năm nay, đón Tết, mừng Xuân Tân Sửu 2021, mừng Đảng ta ra đời 91 mùa xuân, niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941 – 28/01/2021); 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021); chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, như ngàn hoa giữa mùa xuân tươi đẹp, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Kiên định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tác trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao nâng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mội cán bộ, đảng viên. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đón mùa Xuân mới tràn về trên cành non lá biếc, lòng chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam, từ hào về Đảng ta và Bác Hồ vĩ đại, chúng ta lòng nhủ lòng: “Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi/Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn (Tố Hữu).

Văn Thanh

Chú thích:
(1)- ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc, lần thứ VI, NXBST, HN, 1987,trang 124.
(2)-Bảo Châu: Những thành tự nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung Ương, số tháng 9/2020,trang 13.