năm 2018

Ngăn chặn tình trạng săn bắt, tiêu thụ chim yến trái phép
Việc săn bắn trái phép và phát triển các cơ sở nuôi chim yến chủ yếu theo hình thức tự phát, không theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, gây khó khăn cho công tác quản lý và giảm hiệu quả đầu tư.