ngành nông nghiệp

Trà Vinh đầu tư hơn 86 tỷ đồng hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.