Nghệ An: Tăng cường các giải pháp quản lý chất thải rắn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Moitruong.net.vn

– Thực hiện Chỉ thị số 41 /CT- TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải hiện nay, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong quản lý chất thải rắn.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản số 2006/UBND-NN ngày 08/4/2021 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện thị xã và thành phố Vinh  tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trên cơ sở quy định cụ thể của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn bản số 2006/UBND-NN của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn

Đồng thời khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện có phương án cải tạo nâng cấp và xử lý ô nhiễm phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm do chất thải rắn theo quy định  pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền phổ biến, nâng cao ý thức của người dân, các tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đặc biệt tập trung tuyên truyền, khuyến khích các hoạt động thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn, hạn chế tối đa việc xả thải chất thải rắn nhựa.

Kế Hùng