phân loại rác thải

Lạng Sơn: Hơn 1.000 hộ dân được cấp phát túi phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Người dân không chỉ được hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cũng như quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải mà còn được cấp phát túi đựng rác để thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.