phân loại rác thải

Đồng Nai: Tăng cường thu gom, tái chế, xử lý rác thải nhựa
Đồng Nai phấn đấu tăng tỷ lệ thu gom, tái chế, xử lý rác thải nhựa từ 64,8% lên 85%. Muốn đạt được mục tiêu này, cần thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn.