phục hồi môi trường

Chính phủ ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Moitruong.net.vn – Phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước, phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.