Quảng Nam: Khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025

Moitruong.net.vn

– Số tiền 840 tỷ đồng là tổng nhu cầu vốn khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2021-2025.

Khuyến khích, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung

Để tiếp tục khuyến khích, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/HĐND về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng của cơ chế gồm các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hộ gia đình sử dụng nước sạch.

So với các quy định trước đây thì Nghị quyết lần này được thay đổi để phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại địa phương, khuyến khích xã hội hoá công tác đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, từng bước cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Từ đó nâng tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 95%; các đô thị loại V đạt 70%. Trên 60% dân số nông thôn ở tỉnh Quảng Nam được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định.

Mức hỗ trợ sẽ căn cứ tùy thuộc vào từng vùng, từng loại đường ống và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương.

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 khoảng 843,38 tỷ đồng

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 khoảng 843,38 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư là khoảng 390,78 tỷ đồng, địa phương đối ứng khoảng 79,71 tỷ đồng và vốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư là khoảng 372,89 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ danh mục, nội dung dự án đầu tư, đảm bảo phù hợp quy hoạch, tránh chồng chéo vùng cấp nước giữa các đơn vị cấp nước. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe của con người để người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh. Đồng thời, tăng cường giám sát chất lượng nguồn nước, công trình cấp nước, quy trình sản xuất, truyền tải để đảm bảo nước sạch cung cấp cho người dân có chất lượng.

Chỉ đạo rà soát các nhà máy nước hiện có trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án đầu tư, tổ chức quản lý, vận hành và tổ chức lựa chọn doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà máy nước, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Như Đồng