Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

PV|25/04/2023 17:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo cơ cấu tổ chức mới, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có 19 tổ chức, giảm 3 tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

tong-cuc-khi-tuong-thuy-van.jpg
Trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Ảnh: vmha.gov.vn

Cơ cấu tổ chức Tổng cục Khí tượng Thủy văn:

1- Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn.

2- Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn.

3- Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

4- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

5- Vụ Tổ chức cán bộ.

6- Văn phòng Tổng cục.

7- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia.

8- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

9- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn.

10- Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn.

11- Trung tâm Hải văn.

12- Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn.

13- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Miền núi phía Bắc.

14- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ.

15- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ.

16- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

17- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ.

18- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.

19- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên.

Như vậy so với Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn giảm 3 tổ chức.

Các tổ chức quy định từ (1) đến (6) nêu trên là các tổ chức giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ (7) đến (19) là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục.

Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn có 03 phòng.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc Tổng cục; bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2023 thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về điều khoản chuyển tiếp, Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng cao không, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, Trung tâm Hải văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị quy định tại (7), (9), (10), (11), (13) và (14) nêu trên được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có hiệu lực thi hành.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn