sản xuất nông nghiệp

Tích tụ ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp đóng góp vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp được coi là một trong những yếu tố cần thiết góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.