sông Đuống

Kiên Giang: Nhiều công trình xâm phạm khu bảo tồn biển Phú Quốc
Với khối lượng công việc nhiều và tốc độ phát triển quá nhanh của Phú Quốc nên trong công tác quản lý vẫn còn xảy ra những hạn chế, tồn tại cần phải được khắc phục…