tỉnh Đắk Nông

Sắp kiểm tra  6 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ủy ban Kiểm tra Trung ương để nghị tỉnh Đắk Nông cung cấp hồ sơ 6 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số sai phạm.