tròng cây xanh

Thái Nguyên ưu tiên trồng cây xanh trong các khu công nghiệp
Việc làm này góp phần hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến môi trường trong các khu công nghiệp, tạo nên "lá phổi xanh" giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh an toàn, tăng trưởng bền vững.