UBND tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh truy thu 28,2 tỷ tiền thuế, phí về khai thác khoáng sản
Mới đây, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về hoạt động khoáng sản là 28,2 tỷ đồng; trong đó, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 24 tỷ đồng.