xuất khẩu nông sản

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp
Moitruong.net.vn – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, trên cơ sở các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, định hướng lớn trong Chiến lược phát triển ngành Nông nghiệp và tình hình thực tiễn, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.