Nguyễn Quang Huân

Vấn đề An ninh nguồn nước tại Việt Nam (Bài 1)
Mặc dù, chưa phải là quốc gia thiếu nước nghiêm trọng, tuy nhiên trong những năm gần đây Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong vấn đề đảm bảo an ninh nguồn nước.