Bắc Giang: Ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND về đánh giá tác động môi trường

Linh Chi|18/08/2022 16:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, chủ dự án có hoạt động liên quan đến thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội.

bg.jpg
Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở TN&MT rà soát tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở TN&MT có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án để bổ sung, hoàn thiện theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở TN&MT ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định tổ chức khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày tổ chức hội nghị thẩm định, Sở TN&MT ban hành thông báo kết quả thẩm định gửi chủ dự án.

Trường hợp hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung, Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định, gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Sở TN&MT ban hành thông báo kết quả thẩm định, chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định, gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Quá thời hạn này, Sở TN&MT ban hành văn bản thông báo hủy kết quả thẩm định. Trường hợp không được thông qua, Sở TN&MT ban hành thông báo kết quả thẩm định và nêu rõ lý do không thông qua.

Về thời gian cấp đổi giấy phép môi trường, Quyết định quy định trong thời hạn 8 ngày, UBND cấp huyện rà soát tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ UBND cấp huyện có văn bản hướng dẫn một lần cho chủ dự án. Trường hợp hồ sơ hợp lệ UBND cấp huyện cấp đổi giấy phép môi trường và công khai trên cổng thông tin điện tử theo quy định. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày cấp đổi giấy phép môi trường, UBND cấp huyện gửi giấy phép môi trường cấp đổi cho chủ dự án qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện; lưu tại UBND cấp huyện 1 bộ hồ sơ gốc…

UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ môi trường, cung cấp thông tin, dữ liệu, báo cáo về môi trường, xem xét xử lý vi phạm theo quy định; định kỳ hàng năm (trước ngày 31/12) công bố công khai về chất lượng đơn vị tư vấn, dịch vụ môi trường hoạt động trên địa bàn tỉnh…

UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện quy định này trên địa bàn; thực hiện cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ dự án trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Cử công chức tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định. Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/8/2022 và thay thế Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung thực hiện đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bài liên quan
  • Bắc Giang: Sử dụng phân bón qua lá giúp bảo vệ môi trường
    Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện Lục Ngạn và Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức tổ chức hội nghị triển khai mô hình, tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón lá hữu cơ Plantagreenpower trên cây vải thiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Ban hành Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND về đánh giá tác động môi trường