công tác phòng cháy

Đồng Tháp: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024
Các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều xây dựng phương án bảo vệ rừng và PCCCR, thực hiện tốt công tác chỉ huy, bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ PCCCR sẵn sàng theo phương châm “Bốn tại chỗ” khi có sự cố xảy ra.