Đại dịch COVID-19

Hội thảo “Kinh tế báo chí sau đại dịch”
Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích những thách thức, cơ hội đối với sự phát triển của kinh tế báo chí sau khoảng thời gian đại dịch Covid-19 kéo dài.