di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Quảng Ninh có thêm 5 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có các quyết định về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, Quảng Ninh có thêm 5 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.