Giảm thiểu rác thải nhựa

Quảng Nam tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn
Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa.