Giảm thiểu rác thải nhựa

Giảm thiểu rác thải nhựa trong nông nghiệp
Theo dữ liệu từ Liên Hợp Quốc, thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm và thải ra môi trường. Đặc biệt là rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp.