giáo dục phổ thông

Trao quyền chọn sách giáo khoa cho trường học
Theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT, quyền quyết định chọn SGK (Hội đồng lựa chọn sách) đã được giao về cho các cơ sở giáo dục thay vì UBND cấp tỉnh như trước.