Hà Nội triển khai đợt 2 hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19

Moitruong.net.vn

– UBND Hà Nội ban hành quyết định số 1955 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Quyết định quy định rõ 5 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội đợt 2 trên địa bàn thành phố, gồm: Người lao động tự do bị mất việc làm; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương; Hộ kinh doanh cá thể; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Trường hợp khó khăn về nguồn kinh phí, UBND huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp Thành phố.

Sau khi hoàn thành công tác chi trả kinh phí cho các đối tượng thụ hưởng, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí thực hiện, gửi kèm các quyết định phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ về Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 10/8/2020.

Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND Thành phố, thống nhất Thường trực HĐND Thành phố quyết định về kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện chính sách theo quy định.

Ảnh minh họa.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc các quận, huyện, thị xã tổ chức việc hỗ trợ theo quy định đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch.

UBND Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ có liên quan tại Văn bản này; Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả cho các đối tượng theo quy định. Rà soát danh sách, kinh phí thực hiện chính sách gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính trình UBND Thành phố phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện.

UBND các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ theo đúng quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/5/2020.

Mai Lam