Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở

Moitruong.net.vn

– Theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, mỗi sở tại các địa phương sẽ có 3 phó giám đốc nhưng riêng Hà Nội và TP.HCM sẽ được tăng thêm không quá 10 vị trí.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, nghị định quy định mỗi sở có 3 phó giám đốc, nhưng riêng Hà Nội và TP.HCM ngoài số lượng phó giám đốc theo quy định sẽ được tăng thêm không quá 10 vị trí.

Đồng thời bổ sung thêm vị trí một phó trưởng phòng với các phòng thuộc sở của hai thành phố này đối với phòng có dưới 10 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có dưới 9 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 8 biên chế công chức.

Ảnh minh họa.

Với phòng thuộc sở có từ 10 đến 14 biên chế công chức, phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I có từ 9 đến 14 biên chế công chức và phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III có từ 8 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.

Thanh tra sở có dưới 8 biên chế công chức được bố trí 1 phó chánh thanh tra; thanh tra sở có từ 8 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 2 phó chánh thanh tra.

Với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở sẽ bổ sung thêm các tiêu chí gồm chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu 7 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của thành phố; tối thiểu 6 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại I; tối thiểu 5 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở của cấp tỉnh loại II và loại III.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

Hồng Anh