huyện Yên Phong

Rác thải sinh hoạt nông thôn - Bài 1: Chỗ nào cũng quá tải
Vùng nông thôn chiếm phần lớn diện tích đất nước nên việc xử lý rác thải sinh hoạt từ các cộng đồng dân cư là nhiệm vụ cấp bách bao lâu nay, để xử lý tình trạng ô nhiễm khỏi diễn biến trầm trọng hơn.