Luật Đất đai (sửa đổi)

Ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 về việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi).