nhà chung cư

Ngành xây dựng đặt mục tiêu 2024 thu gom xử lý nước thải đạt 18%
Trong số 17 nhiệm vụ cụ thể mà Bộ Xây dựng đặt ra trong năm 2024, mục tiêu thu gom xử lý nước thải phấn đấu đạt tỷ lệ 18%; tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc 43,7%, tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 97%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 15,5%...