Quảng Bình (Bài 4): UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Ngọc Trâm – Minh Tâm|16/06/2022 04:30

Moitruong.net.vn – Sau tuyến bài viết của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn về tình trạng bất cập trong việc vận hành các trạm cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ ở nông thôn, ngày 07 tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Văn bản nêu rõ, trong những năm qua bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng nhiều công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động, lưu lượng và chất lượng nước cung cấp không ổn định, chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Một số đơn vị quản lý công trình chưa tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình, đặc biệt là các quy định về cấp nước an toàn, chất lượng nước sạch, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, đất đai, quản lý tài chính. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn của một số địa phương, đơn vị còn buông lỏng, phân công trách nhiệm không rõ ràng.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Trạch (Bố Trạch) và các tổ vận hành cấp nước trao đổi với PV Moitruong.net.vn về nguyện vọng chuyển giao 2 trạm cấp nước tại xã Nhân Trạch cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý

Để khắc phục, chấn chỉnh trong công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý công trình khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Đề xuất giải pháp xử lý cụ thể đối với các công trình hoạt động kém hiệu quả. Hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch nông thôn đặc biệt là việc lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý để thực hiện điều chuyển đối với các công trình thuộc diện bàn giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý theo Quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và sử dụng bền vững các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung”, các công trình có quy mô cấp nước từ 500 m/ngày-đêm trở lên theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bản tỉnh Quảng Bình, hoàn thành trước 31/12/2022. Nghiên cứu tham mưu điều chỉnh Đề án cho phù hợp với hiện trạng hoạt động, tình hình quản lý, sử dụng của các công trình; Tổng hợp thực trạng quản lý, vận hành công trình trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01 hằng năm.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lýcông trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thực hiện đúng quy định của pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và đất đai.

Văn bản ngày 07 tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung thực hiện đúng quy định của pháp về đo lường; thanh tra việc chấp hành, giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi luật phạm về đo lường theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính tham mưu ưu tiên phân bổ các nguồn vốn để thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung hằng năm và trung hạn; Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn; hỗ trợ chi phí vận hành, bảo dưỡng đối với các công trình có nguồn thu từ tiền sử dụng nước không đủ bù đắp các chi phí theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã, các đơn vị quản lý công trình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, nghiên cứu, để xuất điều chuyển sang cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý đối với các công trình trên địa bản đã giao cho UBND cấp xã quản lý, có quy mô cấp nước từ 200 m3/ngày-đêm trở lên nhưng hoạt động kém hiệu quả, đơn vị quản lý công trình không thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước, thời gian thực hiện từ 2023–2025. Đề xuất giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý sau đầu tư đối với các công trình xây dựng mới có quy mô cấp nước từ 500 m3/ngày-đêm trở lên; Thực hiện nghiêm chức năng xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Chịu trách nhiệm về tình hình hoạt động bền vững của các công trình do UBND cấp xã quản lý. Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Thủy lợi) thực trạng quản lý, vận hành công trình trên địa bàn trước ngày 31/12 hằng năm.

Trạm cấp nước xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) bơm trực tiếp từ giếng khoan lên đài chứa rồi bơm về cho các hộ dân sử dụng mà không qua hệ thống xử lý.

Đối với các đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, tuân thủ các quy định về hoạt động dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Thực hiện đầy đủ việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (hợp đồng với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn hoặc các đơn vị có phòng xét nghiệm đạt chuẩn theo quy định); Thực hiện kiểm định đồng hồ đo nước theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Khẩn trương lập kế hoạch cấp nước an toàn cho các công trình theo Kế hoạch số 2302/KH-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2025.
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo trên.

Hy vọng với tinh thần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở ban ngành và đơn vị liên quan, những bất cập trong công tác vận hành các trạm cấp nước nhỏ lẻ ở nông thôn Quảng Bình sớm được xử lý để người dân yên tâm sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo an toàn, ổn định, lâu dài và bền vững.

Ngọc Trâm – Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình (Bài 4): UBND tỉnh ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung