tài nguyên thiên nhiên

Long An: Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.