xử lý chất thải nguy hại

Hành vi chôn, lấp chất thải nguy hại không đúng quy trình bị xử phạt như thế nào?
Hành vi chôn lấp chất thải nguy hại không đúng quy trình theo quy định áp dụng mức phạt thấp nhất là 100 triệu và cao nhất là 600 triệu. Đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định.