Bác Hồ

Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
Cứ mỗi độ tháng 7, người dân cả nước lại tổ chức các hoạt động tưởng nhớ, tri ân các gia đình chính sách, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh máu thịt của mình để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân.