Bắc Ninh: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy).

Theo đó, Chỉ huy trưởng của Trung tâm Chỉ huy là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang; Phó Chỉ huy trưởng Thường trực là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn. Các Phó Chỉ huy trưởng là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đào Quang Khải, Ngô Tân Phượng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hạnh Chung; Giám đốc Sở Y tế. Thành viên còn lại là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Tiên Du

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy đặt tại trụ sở Văn phòng HĐND – UBND tỉnh, số 10 Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, Bắc Ninh. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Trung tâm Chỉ huy. Điện thoại đường dây nóng: 0334478555.

Trung tâm Chỉ huy có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Bộ, Ban, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch Covid-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Tỉnh ủy, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngăn chặn, không để dịch lây lan, phát sinh trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh BCĐ phòng, chống dịch, Trung tâm Chỉ huy các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch. Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Về nguyên tắc, chế độ làm việc, Trung tâm Chỉ huy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn tỉnh. Chỉ huy trưởng, các Phó Chỉ huy trưởng và các thành viên Trung tâm Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Hằng ngày, Trung tâm Chỉ huy sẽ giao ban trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy của các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền. Trung tâm Chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trọng Nhân