biển cửa Đại

Quảng Nam: Bờ biển Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng sau bão số 4
Biển Cửa Đại có vị trí thuộc địa phận thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là điểm gặp gỡ giữa 3 con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng nổi tiếng.