đồng bào dân tộc thiểu

Quảng Bình phân bổ 240 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Tỉnh Quảng Bình phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình với số tiền 240 tỷ đồng.