Hà Nội xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Moitruong.net.vn

– Ủy ban Nhân dân Thành phố phố Hà Nội vừa ra Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2040.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng chương trình.

Nhiều dự án nhà ở cao tầng được đầu tư xây dựng tại TP Hà Nội.

UBND thành phố giao các đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về nhà ở trên địa bàn thành phố; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ; thị trường bất động sản, nhu cầu về nhà ở. Đồng thời, trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030, xác định quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2040.

Mục tiêu nữa là Hà Nội muốn xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của thành phố, đảm bảo phát triển nhà ở bền vững, hiện đại, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng đó, làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khi xây dựng chương trình này cần căn cứ một số chỉ tiêu về nhà ở của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc phát triển nhà ở thành phố Hà Nội phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn, tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của thành phố từng giai đoạn; xác định quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Hà An 

Chia sẻ