Nam Trung Bộ

Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía nam tỉnh Khánh Hoà và vùng Nam Trung bộ
Theo quy hoạch chung, mục tiêu phát triển nhằm xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành cực tăng trưởng phía Nam tỉnh Khánh Hoà và vùng Nam Trung Bộ; góp phần sớm đưa Khánh Hoà lên thành phố trực thuộc trung ương.