phân loại rác tại nguồn

Bộ TN&MT chính thức ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Để triển khai hiệu quả quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.