phát triển năng lượng

Các Bộ cần quan tâm vấn đề đổi mới công nghệ trong phát triển năng lượng
Tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị 3 Bộ cần đề cập thêm vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai vào phát triển năng lượng, chia sẻ lợi ích tài nguyên nước, đánh giá việc sử dụng tài nguyên năng lượng hiệu quả; đồng thời đề nghị các Bộ cần quan tâm vấn đề đổi mới công nghệ trong phát triển năng lượng.