Quảng Nam: Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Moitruong.net.vn

– Ngày 15/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các Sở, Ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao động để người sử dụng lao động, người lao động thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh dự báo tình hình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động.

Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh chủ động tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động và chủ sử dụng lao động làm việc trong các ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý… tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

Đức Biền