rác sinh hoạt

Lấy ý kiến về định mức tiêu hao thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt
Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lấy ý kiến về định mức tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.