rác sinh hoạt

Đồng Nai: Phạt hơn 1 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quản lý rác sinh hoạt
Trong những năm qua, công tác quản lý chất thải rắn đã được tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với nhiệm vụ về quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư, xử lý chất thải tồn lưu tại các bãi rác tạm, thực hiện thí điểm về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các huyện, thị xã.