Sóc Trăng chủ động ứng phó với biến đổi bất thường của khí hậu

Nguyên Lâm|30/11/2022 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sự biến đổi bất thường của thời tiết ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thường ngày của người dân, tác động trực tiếp đến phát triển KT – XH, Sóc Trăng đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần ổn định sản xuất và đời sống dân sinh.

Tỉnh Sóc Trăng là một trong những địa phương chịu rủi ro cao bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh luôn quan tâm, thực hiện lồng ghép các yếu tố BĐKH vào quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thích ứng với BĐKH. Bên cạnh đó, tỉnh còn thực hiện lồng ghép kết quả giám sát BĐKH vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thông qua việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của pháp luật.

Vấn đề giảm phát thải khí nhà kính, các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; phát triển năng lượng tái tạo; sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường; thu hồi năng lượng từ chất thải của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cũng được địa phương quan tâm triển khai theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, thực hiện các đề xuất giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tăng trưởng xanh trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng, giao thông vận tải, BVMT, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên... Qua đó, hầu hết các nội dung trong chương trình, kế hoạch của địa phương về ứng phó với BĐKH đều có danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án cụ thể, làm cơ sở để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ BĐKH và tăng trưởng xanh. Tỉnh đã tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân quan tâm sử dụng năng lượng sạch, đến nay có trên 1.024 đơn vị, tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 89,4 MWp; đồng thời, thực hiện dự án lắp đặt thí điểm điện mặt trời áp mái tại trụ sở làm việc của 4 cơ quan nhà nước với tổng công suất là 60 KW. Thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công nghệ giảm lượng phát thải khí nhà kính, hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất theo công nghệ sạch, ít các bon.

bien-doi-khi-hau.jpg
Các loại hình sinh kế giúp người dân cải thiện thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu

Đối với công tác BVMT và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tỉnh đã triển khai các dự án về xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với khu vực công ích theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (gồm Dự án đóng cửa Bãi rác phường 7, Thành phố Sóc Trăng và Dự án Cải tạo, xử lý ô nhiễm Bãi rác thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Đồng thời, triển khai 2 dự án: thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh rừng tràm Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú và thành lập Khu dự trữ thiên nhiên rừng ngập mặn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung; Lồng ghép thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; Thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; ưu tiên lựa chọn các dự án đầu tư có ứng dụng công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường và thực hiện tốt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải…

Tỉnh cũng chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương giao, bao gồm: Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Sổ tay hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chương trình, kế hoạch các ngành tỉnh Sóc Trăng; tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 tỉnh Sóc Trăng (trong đó, đề xuất các giải pháp duy trì hợp lý và bền vững quỹ đất cho nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên trong điều kiện BĐKH); tổ chức điều tra, đánh giá về thực trạng, tiềm năng, chất lượng, suy thoái, ô nhiễm đất làm cơ sở để tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường, tài nguyên nước; tăng cường điều tra, nghiên cứu, đánh giá, dự báo, quan trắc chất lượng, lưu lượng nước trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (phân bổ vốn ODA), nguồn vốn sự nghiệp, ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.. với tổng nguồn vốn bố trí thực hiện giai đoạn 2016 - 2021 là 738.594 triệu đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 652.823 triệu đồng (vốn ODA), vốn ngân sách địa phương và vốn khác: 85.771 triệu đồng. Cùng với đó là triển khai thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ, dự án khác về BĐKH: Dự án tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Nhiệm vụ đánh giá khí hậu tỉnh Sóc Trăng; Nhiệm vụ xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nhiệm vụ xây dựng sổ tay hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chương trình, kế hoạch các ngành tỉnh Sóc Trăng (nguồn vốn sự nghiệp), với tổng kinh phí thực hiện là 2.887 triệu đồng, trong đó, kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 1.098 triệu đồng và ngân sách địa phương 1.789 triệu đồng...

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sóc Trăng sẽ tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được ban hành theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng); Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, pháp luật về ứng phó với BĐKH theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn, Luật BVMT; các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh. Song song đó, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương nhằm nâng cao tính chủ động, nhất là chủ động về xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư các công trình phòng, chống và khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển và ứng phó với BĐKH; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí theo từng đối tượng thích hợp, với hình thức đa dạng, nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu nhằm chủ động ứng phó với BĐKH.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sóc Trăng chủ động ứng phó với biến đổi bất thường của khí hậu