tái chế rác thải nhựa

Giải pháp nào cho tái chế rác thải nhựa?
Để quản lý rác thải nhựa và vi nhựa có hiệu quả, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng, ban hành nhiều chính sách pháp luật liên quan.