tiết kiệm nước

Hội nghị Nước Thế giới kêu gọi dùng hiệu quả, bảo vệ tài nguyên nước
Ngày 15/9, Hội nghị Nước Thế giới lần thứ 18 đã bế mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc sau 5 ngày họp.