tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy được giới thiệu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Ông Cao Tường Huy nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.