xử lý rác thải sinh hoạt

Cần lộ trình phù hợp cho việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Việc thí điểm phân loại rác tại nguồn ở nước ta đã từng bước đem lại kết quả nhưng hiệu quả không cao, trong đó tồn tại nhiều nguyên nhân, khó khăn và vướng mắc. Sau khi đã có những hướng dẫn kỹ thuật, việc xây dựng một lộ trình cụ thể để triển khai tới từng địa phương, khu dân cư, hộ gia đình và cá nhân là điều vô cùng cần thiết để những quy định pháp luật sớm đi vào thực tế.