Góc nhìn tuần qua

[Góc nhìn tuần qua] Ứng phó linh hoạt với thiên tai
Việc ứng phó với thiên tai theo phương châm "Từ ứng phó đến hành động sớm", tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai là yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh mới.