ô nhiêm rác thải nhựa

Thế giới cần khẩn trương giải quyết vấn đề ô nhiễm rác nhựa trước khi quá muộn
Để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) ước tính cho đến năm 2040 thế giới sẽ cần khoảng 1,64 ngàn tỉ USD để thúc đẩy các chính sách mới, đồng thời tạo ra các hệ thống nhằm đo lường và giảm ô nhiễm.