rượu

Tỉnh ủy Bắc Ninh chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.