Ukraine

Việt Nam mong muốn khôi phục hòa bình ở Ukraine
Tại Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận tình hình Ukraine, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt xung đột.