Bình Phước

Bình Phước chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất
Thiếu nước mùa khô là tình trạng phổ biến tại Bình Phước. Vì vậy, việc linh hoạt điều tiết nguồn nước và chủ động nhiều giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân luôn được địa phương quan tâm.