Nạn phá rừng

Nạn phá rừng gia tăng gây ảnh hưởng đến lượng mưa trên thế giới
Nghiên cứu của Đại học Leeds cho thấy nạn phá rừng diện rộng gây gián đoạn vòng tuần hoàn của nước bởi hơi nước thoát qua lá cây vào không khí. Điều này khiến lượng mưa giảm đáng kể, đặc biệt giảm mạnh vào mùa mưa.